ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.De verkoop geschiedt onder de voorwaarden zoals hierna bepaald, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

2.De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

3.De eventueel opgeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en gelden enkel ten titel van inlichting. Zij zijn derhalve niet bindend.

Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.Klachten worden slechts aanvaard indien ze aan de verkoper schriftelijk ter kennis zijn gebracht uiterlijk binnen acht dagen na de levering.

Eventuele verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien ze met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 30 dagen na levering schriftelijk zijn ingediend en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen.

De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

5.De prijs is betaalbaar uiterlijk dertig dagen na factuurdatum.

6.Elke achterstallige factuur zal van rechtswege en zonder verder aanmaning worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper in voorkomend geval ondergaat en met de in dit verband gemaakte administratiekosten.

Daarenboven is per begonnen maand een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% op jaarbasis.

7.Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 4 moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst.

8.Op huidige overeenkomst is alleen het Belgisch recht van toepassing.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat in geval van betwisting alleen de Belgische Rechtbanken, en meer bepaald deze van Turnhout, bevoegd zijn.

 

Disclaimer

Houtmeyers besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar website om de geboden informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te laten zijn. 

Toch kunnen we niet garanderen dat de informatie altijd en in alle gevallen volledig en juist is. Houtmeyers aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van een bezoek aan de website en/of van het gebruik van de informatie op de website.

Informatie van deze site mag niet zonder schriftelijk toestemming worden overgenomen.

 

 

Pivacybeleid

Persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt via deze website zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vermeld of op relevante delen van de website.
 
Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor:
  • het beheer van de website;
  • het toesturen van e-mailberichten die u specifiek heeft gevraagd;

Wij zullen uw persoonlijke informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet delen met derden, die deze informatie zouden kunnen gebruiken voor direct marketing doeleinden.

Op deze website worden "cookies" gebruikt die op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren. Lees meer...