MPS A+ certificaat

MPS-ABC is een milieucertificaat wat aangeeft hoe duurzaam de bedrijfsvoering is van het bedrijf waar de bloem, plant, boom of bol geteeld is. Dit gebeurt door middel van het monitoren van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie.
Dit verbruik wordt vergeleken met onafhankelijk vastgestelde gestandaardiseerde referentieverbruik. Het certificaat MPS - ABC werkt met verschillende kwalificaties: MPS-A+, -A, -B en -C. Hoe beter de milieuperformance is des te, hoger de kwalificatie is. MPS-A+ is de hoogste kwalificatie en MPS-C de laagste. Onafhankelijke controles en productmonsters op het bedrijf waarborgen de betrouwbaarheid van het MPS-ABC certificaat. Op deze manier kunt u er op vertrouwen dat MPS-ABC gecertificeerde producten een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Het MPS-ABC certificaat is meer dan een certificaat. Het is een unieke standaard in de wereld en werkt als een meetlat die aantoont in hoeverre de bedrijfsvoering milieuvriendelijk is. Hiermee kunt u uw milieuprestaties borgen en de milieubelasting van uw bedrijf flink verlagen. U kunt een certificaat op drie verschillende niveaus behalen, namelijk MPS-A, MPS-B en MPS-C. Is uw bedrijf MPS-A gecertificeerd? Dan is uw onderneming het meest milieuvriendelijk.

www.volgjebloemofplant.nl

Ecologisch verantwoorde teelt

Reeds tientallen jaren hebben wij het gebruik van pesticiden afgezworen en wordt het onkruid mechanisch gewied.
En... bij nader inzien wint eigenlijk iedereen er bij:

  • Vanzelfsprekend willen we het natuurlijke evenwicht in onze directe omgeving niet verstoren.
  • Door het toepassen van ecolosche teelt bouwen onze planten een natuurlijke resistentie op.
  • Doordat onze planten gehard zijn tegen ziekten en parasieten, moet u in uw tuin ook niet naar chemische bestijdingsmiddelen grijpen.

Onze kwekerij is gelegen in de mooie groene valei van de Laak. We voelen ons dan ook één met de natuur die ons omgeeft en, ook al kweken we o.a. zogenaamde exoten (planten die van nature niet voorkomen in onze streken), willen we niet dat dit ten koste gaat van de ons omringende natuurgebieden.

Onze percelen met vollegrondsteelt zijn omzoomd met gewassen die vogels en nuttige insecten aantrekken. Elk stuk braakliggende grond, hoe klein ook, wordt ingezaaid met diverse bloemenmengsels en groenbemesters om voedsel te bieden aan nuttige organismen. De open gangen tussen de bomenrijen worden eveneens ingezaaid.

Het jaar rond werken wij er aan om de kwekerij in een biologisch evenwicht te brengen en te houden. Na jaren volgehouden inspanning mogen we dan ook met enige fierheid vaststellen een boomkwekerij te hebben die professioneel en op grote schaal een ecologisch verantwoorde teeltwijze aanhoudt. Wij zijn dan ook zeer trots op ons MPS-A certificaat.

Vlaams Milieuplan Sierteelt

Boomkwekerijen Houtmeyers stapte begin 2006 in het Vlaams Milieuplan Sierteelt.

Onze samenleving moet de kwaliteit van het leven beschermen, dat vereist duurzame economische ontwikkeling: het milieu respecteren en spaarzaam omspringen met grondstoffen.
De sierteelt heeft die boodschap begrepen. Met het VMS of Vlaams Milieuplan Sierteelt biedt zij een valabel alternatief. Milieuzorg stopt niet bij landsgrenzen, om het VMS voldoende draagkracht te geven, wordt samengewerkt met het Nederlandse MPS (Milieuplan Sierteelt).

Op deze website worden "cookies" gebruikt die op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren. Lees meer...